Đào tạo & phát triển

Đào tạo & phát triển

Tài liệu Toạ đàm “Lập kế hoạch đào tạo hiệu quả” – 30/09/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Hội thảo thường niên 2023 “Lãnh đạo linh hoạt – Ứng biến trong môi trường vạn biến” – 20/09/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm: “Đánh giá hiệu quả đào tạo cấp độ kết quả kinh doanh – 22/06/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Mercer _ Mettl Who ant What to Train

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Generation-Z-and-its-implication-for-companies

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Behavioral-Competency-At-Work

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Năng lực con người theo mô hình ASK

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này
Đối tác của chúng tôi
Kết nối HRA