Giới thiệu HRA

Hiệp hội Nhân sự (Human Resources Association – viết tắt là HRA hoặc Hiệp hội) là một hiệp hội nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng bởi các hội viên là các cá nhân và tổ chức trên mọi lĩnh vực ngành nghề, làm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực hoặc liên quan đến quản trị nguồn nhân lực trên phạm vi cả nước.

Mục đích của HRA là tập trung vào và liên kết các cá nhân làm việc trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực, là người đứng đầu hoặc người có vị trí quản lý nhân sự cấp cao, các giảng viên, nhà nghiên cứu, các chuyên gia về quản trị nguồn nhân lực, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cá nhân quan tâm đến việc góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Hiệp hội và các thành viên cùng tăng cường năng lực làm quản lý nhân sự và khuyến khích các thành viên phát triển hơn nữa nghề nghiệp của mình, nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, năng lực quản lý, chất lượng dịch vụ, v.v..để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Hoạt động
[18/7] - Hội thảo: Tăng cường cam kết nhân sự chủ chốt thông qua chính sách đãi ngộ
Kính gửi đối tác và đồng nghiệp, 

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp, các tổ chức, các lãnh đạo doanh nghiệp, GĐ/Trưởng phòng nhân sự có được những bí quyết, kinh nghiệm quý giá trong giữ chân cán bộ chủ chốt, Hiệp hội nhân sự (HRA) trân trọng kính mời các thành viên hiệp hội, quý vị lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm đến dự hội thảo "Tăng cường cam kết nhân sự chủ chốt thông qua chính sách đãi ngộ” 

Đối tác - Nhà tài trợ
Sự kiện HRA

Hội Thảo Năm
(HRA Annual Workshop)

Xây dựng và triển khai Chiến lược Nguồn nhân lực từ Chiến lược kinh doanh

Thời gian: 8.00 - 12.00
20 tháng 9 năm 2014

Coming soon...

Giới thiệu HRA 10 năm hợp lực và phát triển

Kỷ yếu HRA 

HRA Mời tài trợ

Liên kết Website